PolskiAngielski
Amerykańska Restauracja w Warszawie
tel.  22 658 00 46
Strona główna » Regulamin

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PINKFLAMINGO.PL
O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym http://www.pinkflamingo.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis Internetowy”) jest JERZY NAPIERAŁA-NOWAK - WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ PINK FLAMINGO i MARZENA BUCZKOWSKA - WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ PINK FLAMINGO prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PINK FLAMINGO S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lirowa 42, 02-387 Warszawa, NIP 5262865413, REGON 140067429, adres poczty elektronicznej: elvis@pinkflamingo.pl, numer telefonu: 22 658 00 46 (opłata standardowa, zgodna z taryfą operatora) (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

Właściciel Strony prowadzi Restaurację w stylu RETRO w Warszawie. Potrawy i obsługa w stylu Elvisa.

DANE KONTAKTOWE

Pink Flamingo S.C.
ul. Lirowa 42, 02-387 Warszawa
e-mail: elvis@pinkflamingo.pl
telefon: 22 658 00 46

NOTA PRAWNA

Strona jest internetową stroną wizytówką działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora w zakresie wskazanym na Stronie. Strona ma charakter informacyjny – Administrator za jej pośrednictwem udostępnia m.in. informacje o świadczonych przez siebie usługach, sprzedawanych produktach, o klientach z którymi współpracuje oraz o posiadanych referencjach. Na Stronie Administrator zamieszcza także aktualności związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz informacje o swoim zespole pracowników i współpracowników. Na stronie jest dostępny także formularz kontaktowy, który pozwala na nawiązanie kontaktu z Administratorem oraz formularz rezerwacji stolika, który pozwala przesłać zapytanie o dostępność stolika celem jego rezerwacji. Właściciel Strony udostępnia także newsletter za pomocą którego subskrybenci otrzymują informacje o prowadzonej przez Właściciela działalności, w tym o produktach i usługach Właściciela, a także porady i aktualności związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym ani innym tego typu serwisem, za pośrednictwem którego byłoby możliwe zawarcie bezpośrednio umowy o korzystanie z usług i produktów Administratora. Oznacza to m.in. że opisy usług i produktów, reklamy, zdjęcia, wideo, grafiki i inne materiały reklamowe, cenniki i inne informacje dotyczące Administratora zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania ofertowego skierowanego do Właściciela oraz dopiero po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębną umową sprzedaży lub odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Właściciela, które zostaną udostępnione przed zawarciem umowy.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań: (1) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej, (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768, (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; oraz w przypadku korzystania z newslettera lub formularza kontaktowego (5) adres poczty elektronicznej.

Strona jest dostępna publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne oraz powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym wiążącymi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – jeżeli ma zastosowanie) i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora i innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z korzystania ze Strony poprzez przejście na inną stronę internetową, zamknięcie karty przeglądarki lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów, uwag lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie niniejszego regulaminu lub z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. W opisie zgłoszenia prosimy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia oraz - jeżeli to konieczne dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE

Na Stronie dostępny jest newsletter, formularz kontaktowy ułatwiający kontakt z Administratorem oraz formularz rezerwacji stolika, który pozwala przesłać zapytanie o dostępność stolika celem jego rezerwacji. Korzystanie z nich jest dobrowolne i nieodpłatne. Osoba chcąca się skontaktować z Administratorem może to zrobić także na inne sposoby wskazane na wstępie niniejszego regulaminu.

Newsletter

Newsletter to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Właściciela za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej subskrybentom automatyczne otrzymywanie od Właściciela cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o prowadzonej przez Właściciela działalności, w tym o produktach i usługach Właściciela, a także porady i aktualności związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Zapis na newsletter następuje po podaniu w zakładce/polu Newsletter widocznym na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.

Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Subskrybent ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie niniejszego regulaminu, z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub klikając w stosowny link zamieszczony w stopce każdej wiadomości otrzymywanej w ramach newslettera.

Formularz kontaktowy

Rozpoczęcie korzystania z formularza kontaktowego następuje po podaniu przez kontaktującą się osobę w formularzu zamieszczonym w zakładce „Kontakt” widocznej na Stronie swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko), adresu kontaktowego poczty elektronicznej oraz treści wiadomości do Administratora. Wysłanie wiadomości za pomocą formularza wymaga następnie kliknięcia pola akcji zamieszczonego pod formularzem – w tym momencie zapytanie objęte formularzem zostaje wysłane do Administratora. Zakończenie korzystania z formularza następuje z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez kontaktującego się formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Formularz rezerwacji stolika

Rozpoczęcie korzystania z formularza rezerwacji stolika następuje po podaniu przez kontaktującą się osobę w formularzu zamieszczonym w zakładce „Rezerwacja stolika” widocznej na Stronie swoich danych kontaktowych (imię), adresu kontaktowego poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, planowanej daty i godziny rezerwacji oraz fakultatywnie ilości miejsc, szacowany czas pobytu w lokalu oraz dodatkowe informacje dla Administratora. Wysłanie wiadomości za pomocą formularza wymaga następnie kliknięcia pola akcji zamieszczonego pod formularzem – w tym momencie zapytanie objęte formularzem zostaje wysłane do Administratora. Zakończenie korzystania z formularza następuje z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez kontaktującego się formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Wysłanie zapytania za pomocą formularza rezerwacji stolika nie powoduje automatycznie dokonania rezerwacji – Administrator następnie kontaktuje się z osobą pytającą celem potwierdzenia dostępności stolika i dokonania jego rezerwacji.

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na przykład korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie niniejszego regulaminu lub z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach Strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (skorzystanie z newslettera, formularza kontaktowego oraz ewentualne obowiązki ustawowe Administratora – jeżeli ma to zastosowanie).

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego.
Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Nazwy handlowe, produktów, firm oraz ich logo użyte na Stronie należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na Stronie użyte są wyłącznie w celach informacyjnych.

ODESŁANIA

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy regulamin dotyczy tylko zasad korzystania z niniejszej Strony.

Przejdź do strony głównej
Copyright © 2006 - 2023  RD Studio - Projektowanie sklepów internetowych
Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w na stronie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb
korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu .
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ